יום א', ח’ בטבת תשע”ט
הרה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד זצוק"ל
המקובל הגדול רבי שמשון אוסטרופולי זצ"ל (נהרג בגזירת ת"ח ות"ט) כתב, שלפני ביאת המשיח יבוא יהודי אחד שיגלה את התכלת, אבל גדולי ישראל שבדורו לא יסכימו אתו במהרה, ועל זה נאמר (במדבר טו לט) ["וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה' וַֽעֲשִׂיתֶם אֹתָם] וְלֹֽא תָתוּרוּ אַֽחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַֽחֲרֵי עֵֽינֵיכֶם", הזהירו הכתוב שלא תשמעו להם [עֵֽינֵיכֶם היינו 'עֵינֵי הָֽעֵדָה' (במדבר טו כד)]
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
דעת תורה מאת מרן הג"ר יוסף שלום אלישיב זצוק''ל
מכתב מאת הגרי"ש בשנת תשנ"ז: "ואנחנו לא נדע אם לא כעבור שנים יבואו אחרים ויבטלו גם דבריהם... גם מלאכת הצביעה לא נתברר" ■ אודות טענת הבית הלוי נגד התכלת: "ואנא לא ידענא מה עם ההמצאה אשר המציאו חוקרי זמנינו אם גם עלי' חל הטענה הנ"ל." (הליכות שדה גליון 109)
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
דעת תורה מאת מרן הג"ר שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל
עדות מיוחדת מאת הרה"ג הרב מנחם בורשטיין שליט"א מחבר ספר "התכלת" ■ "באחד הימים לקחנו את כל אשר כתבנו בנושא, את החלזונות השונים, ואת מוצרי הצבע שהופקו מהם, ועלינו לפוסק הגדול מרן הגרש"ז אויערבך על מנת לבקשו להנחותינו מה לעשות. ראשית, שטחנו בפניו את דבר מעשינו בספר ואת דברינו הנ"ל ושאלנו האם יש עוד משהו שעלינו לאסוף ולחקור על מנת שיוכלו לפסוק בנושא התכלת"...
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
הרב הגאון ר' שמואל נדל שליט"א
ציטוטים: "אין מקום להטיל ספק במסקנה כי החלזון מורקס טרונקולוס הוא המקור האמתי לצבע התכלת... לאחרונה נשמעים טענות שונות והעלאת כל מיני ספקות בזיהוי החלזון ובצורת הפקת התכלת, דבר המנוגד לכל הגיון ואינו ראוי להתקבל אצל כל בר דעת, וכל הראיות לכאו' שהם מביאים הם דברים שאין בהם ממש, ואפשר לישבם בקל"...
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
הרב הגאון ר' משה מרדכי קארפ שליט"א
בס"ד רואים שכעת סמוך לביאת משיח צדקנו נתעוררה ביתר שאת התעוררות גדולה בציבור וחשק גדול לקיים מצוה זו או עכ"פ לברר הלכותיה לפרטיהן, וזכות גדול להרהמ"ח שליט"א שהפיץ אור מצוה זו לפרטיה בבירור אמריה, ואף רבים משתוקקים לקיימה בזכותו
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
הרב הגאון ר' עמרם אופמן שליט"א, חבר בד"ץ העדה החרדית
הסכמה של הרב הגאון ר' עמרם אופמן שליט"א על ספר 'לולאות תכלת' (שנת תש"ס) ■ ציטוט: "כל ת"ח וצורב שיעבור על הספרים שנתחברו בזמן האחרון על ענין זה יגיע למסקנה שיש מקום גדול לקיים המצוה כדינו ובשלימות. ועברתי גם על הספרים שיצאו לסתור... וכן כמה וכמה מגדולי הדור יראים ושלמים שהתחילו לקיים מצות תכלת בצנעה, והכל הולך קמעה קמעה, ונזכה בקרוב שכלל ישראל יקיימוהו ברוב עם"
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
שער כוונת המצוה
שער כוונת המצוה מתוך "תכלת לחושבי שמו" ליקוט דברים נכבדים לבאר מה שראוי לזכור בראית הציצית וחילקתים לשלשה ע"פ קדמונים והם ג' הפרקים הראשונים ואח"כ כתבתי דרך חיים איך לנהוג לקיים מצווה זו כמאמרה בכוונת הלב
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
התכלת וחידושה
מאתר הרה"ג הרב שמואל אריאל ■ תוכן: א. מהי התכלת, ומניין למדו חז"ל שהתכלת היא דוקא מן החילזון? ■ ההסטוריה של התכלת, והזיהויים השונים ■ הראיות לזיהוי החלזון כארגמון קהה קוצים ■ הטענות כנגד הזיהוי של הארגמון כחלזון התכלת ■ טענות כנגד עצם חידוש התכלת ■ מידת החיוב של התכלת ■ הטלת ציצית של תכלת למעשה
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
בין תכלת לארגמן
מאמר נגד התכלת ■ פרק א \ חלזון הפורפרא ■ פרק ב \ הוכחות שחילזון הפורפרא אינו החילזון של חז''ל ■ פרק ג \ האם צריך חלזון ידוע לתכלת ■ פרק ד \ דעת גדולי הדורות בדבר חידוש התכלת בזמן הזה ■ פרק ה \ מסקנת הדברים ● במאמר 'חותם של זהב' עונה בטוב טעם ודעת על הטענות האלו, ועי' גם בהסכמה של הרב שמואל נדל שליט"א
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
בכנף איש יהודי
מאת הג"ר יצחק ברנד שליט"א בעניין מצוות תכלת בזמן הזה, ביאור על אמיתות חלזון התכלת 'ארגמון קהה קוצים'. ויש לזה ראיות ברורות ומוחלטות ומסורת מן הראשונים ואחרונים. ביאור מספר חוטי תכלת שעיקר השיטה כדעת הראב"ד, שנים מתוך שמונה, כמו שפסק הגר"א והחיד"א. דעת מרן החזון איש זצ"ל בחידוש מצות תכלת
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
הרב יצחק הרצוג והחיפוש אחר התכלת
מאמר מאת ד"ר ברוך סטרמן אודות החיפוש של הרב הרצוג אחר התכלת, ומה שהתחדש לאחר זמנו ■ התכלת בישראל ■ הרבי מראדזין ■ ארגמון קהה קוצים ■ תמיכה ארכיאולוגית, לאחר זמנו של הרב הרצוג ■ סיכום
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
משנת רבי אליעזר בענין תכלת
לקט דברי חז"ל זיע"א במשנת רבי אליעזר: ■ התכלת דומה לים, והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכסא הכבוד ■ בזכות הציצית האויבים כלים ■ בזכות הציצית הצדיקים מזיו השכינה נהנין ■ גדולה היא הציצית, שהיא מצלת מן המיתה ■ בזכות הציצית ניצלו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש ■ ועד
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1
אודיו ומאמר, התכלת כנגד השירה, הגאון הרב שלמה פישר שליט"א
ברש"י סוף פרשת שלח כתב בשם רבי משה הדרשן, "שמונה חוטים בציצית כנגד ימים ששהו ישראל משיצאו ממצרים עד שאמרו שירה על הים". וצריך ביאור גוף הדברים וגם מה היא ההדגשה ברש"י "עד שאמרו שירה על הים".
תכלת בזמן הזה
תגובות: -1   צפיות: -1