יום א', ח’ בטבת תשע”ט
מכתב מאת הגרי"ש בשנת תשנ"ז: "ואנחנו לא נדע אם לא כעבור שנים יבואו אחרים ויבטלו גם דבריהם... גם מלאכת הצביעה לא נתברר" ■ אודות טענת הבית הלוי נגד התכלת: "ואנא לא ידענא מה עם ההמצאה אשר המציאו חוקרי זמנינו אם גם עלי' חל הטענה הנ"ל." (הליכות שדה גליון 109)

ראה גם מכתב הרב משה מרדכי קארפ שליט"א