תכלת בזמן הזה

האתר החרדי על מצוות תכלת בזמנינו

דעת תורה

"דעת תורה אודות התכלת"

הרה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד זצוק"ל

המקובל הגדול רבי שמשון אוסטרופולי זצ"ל (נהרג בגזירת ת"ח ות"ט) כתב, שלפני ביאת המשיח יבוא יהודי אחד שיגלה את התכלת, אבל גדולי ישראל שבדורו לא יסכימו אתו במהרה, ועל זה נאמר (במדבר טו לט) ["וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה' וַֽעֲשִׂיתֶם אֹתָם] וְלֹֽא תָתוּרוּ אַֽחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַֽחֲרֵי עֵֽינֵיכֶם", הזהירו הכתוב שלא תשמעו להם [עֵֽינֵיכֶם היינו 'עֵינֵי הָֽעֵדָה' (במדבר טו כד)]

דעת תורה מאת מרן הג"ר יוסף שלום אלישיב זצוק''ל

מכתב מאת הגרי"ש בשנת תשנ"ז: "ואנחנו לא נדע אם לא כעבור שנים יבואו אחרים ויבטלו גם דבריהם... גם מלאכת הצביעה לא נתברר" ■ אודות טענת הבית הלוי נגד התכלת: "ואנא לא ידענא מה עם ההמצאה אשר המציאו חוקרי זמנינו אם גם עלי' חל הטענה הנ"ל." (הליכות שדה גליון 109)

דעת תורה מאת מרן הג"ר שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל

עדות מיוחדת מאת הרה"ג הרב מנחם בורשטיין שליט"א מחבר ספר "התכלת" ■ "באחד הימים לקחנו את כל אשר כתבנו בנושא, את החלזונות השונים, ואת מוצרי הצבע שהופקו מהם, ועלינו לפוסק הגדול מרן הגרש"ז אויערבך על מנת לבקשו להנחותינו מה לעשות. ראשית, שטחנו בפניו את דבר מעשינו בספר ואת דברינו הנ"ל ושאלנו האם יש עוד משהו שעלינו לאסוף ולחקור על מנת שיוכלו לפסוק בנושא התכלת"...

הרב הגאון ר' שמואל נדל שליט"א

ציטוטים: "אין מקום להטיל ספק במסקנה כי החלזון מורקס טרונקולוס הוא המקור האמתי לצבע התכלת... לאחרונה נשמעים טענות שונות והעלאת כל מיני ספקות בזיהוי החלזון ובצורת הפקת התכלת, דבר המנוגד לכל הגיון ואינו ראוי להתקבל אצל כל בר דעת, וכל הראיות לכאו' שהם מביאים הם דברים שאין בהם ממש, ואפשר לישבם בקל"...

הרב הגאון ר' משה מרדכי קארפ שליט"א

בס"ד רואים שכעת סמוך לביאת משיח צדקנו נתעוררה ביתר שאת התעוררות גדולה בציבור וחשק גדול לקיים מצוה זו או עכ"פ לברר הלכותיה לפרטיהן, וזכות גדול להרהמ"ח שליט"א שהפיץ אור מצוה זו לפרטיה בבירור אמריה, ואף רבים משתוקקים לקיימה בזכותו

הרב הגאון ר' עמרם אופמן שליט"א, חבר בד"ץ העדה החרדית

הסכמה של הרב הגאון ר' עמרם אופמן שליט"א על ספר 'לולאות תכלת' (שנת תש"ס) ■ ציטוט: "כל ת"ח וצורב שיעבור על הספרים שנתחברו בזמן האחרון על ענין זה יגיע למסקנה שיש מקום גדול לקיים המצוה כדינו ובשלימות. ועברתי גם על הספרים שיצאו לסתור... וכן כמה וכמה מגדולי הדור יראים ושלמים שהתחילו לקיים מצות תכלת בצנעה, והכל הולך קמעה קמעה, ונזכה בקרוב שכלל ישראל יקיימוהו ברוב עם"

תמונות

"תמונות אודות התכלת"

חלזון הפורפרא - ארגמון קהה קוצים

9 תמונות שונות מכמה סוגים של חילזון התכלת, בתמונות אלו רואים בבירור את כל דברי חז"ל מתקיימים בחלזון התכלת; דומה לים; דומה לדג; מרתק!

ייצור התכלת, עבר והווה

בימי קדם לפני כיותר מ-1500 שנה, היתה מפותחת תעשיית צבעי ארגמן ותכלת. בצבעי התכלת היו צובעים היהודים את ארבעת כנפות הבגד, כיום התעשייה התחדשה, כתבה מרתקת

חלזון דומה לדג

חלזון ארגמון קהה קוצים (חלזון הפורפורא) שנתגלה בדורינו כחלזון התכלת שחז"ל דיברו עליו, ומתאים למה שנאמר בגמרא מנחות מד. "וברייתו דומה לדג".

חילזונות אחרים לדוגמא

מובא כמה מינים של חלזונות אחרים [לא התכלת] לעיון ודוגמא

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA